Polityka prywatności

Oznaczenie Administratora danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszówwpisaną do rejestru przedsiębiorców, KRS nr: 0000055072 (dalej Administrator lub OPGK Rzeszów S.A.) 

 

Kontakt z Administratorem  

adres e-mail: opgk@opgk.rzeszow.pl 

adres pocztowy: OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów  

Pochodzenie danych osobowych pozostających w dyspozycji Administratora  

Dane Administrator otrzymał od każdej osoby, która je przekazała w związku z dokonywanymi lub planowanymi transakcjami, nawiązaniem współpracy, prośbą o złożenie oferty na stronie internetowej: https://www.opgksoftware.com/ 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora  

Gdy kupujesz lub zamawiasz u nas usługę, w ramach procesu kupna i sprzedaży oraz wszelkich procesów związanych z tworzeniem ofert usług, zbieramy dane osobowe, które nam podajesz. Poprzez dane osobowe rozumie się imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki i dane niezbębne do rozliczeń finansowych, dane dotyczące płatności, nazwa firmy, numer telefonu, adres IP, informacje o zamówieniach, które zainicjowałeś.

Powyższe informacje są gromadzone w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi. Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług lub czynności zmierzających do zawarcia współpracy, w tym:

  

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z usług oraz produktów oferowanych przez OPGK Rzeszów S.A.;
 2. zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;  
 3. realizacji zawartych z Tobą umów związanych z zakupionymi usługami; 
 4. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;  
 5. obsługi Twoich zapytań oraz wiadomości, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz w celach rekrutacyjnych. 

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 

 1. zapewnienie obsługi usług płatniczych; 
 2. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną; 
 3. składania ofert na świadczenie usług, ofert handlowych oraz marketingowych; 
 4. prowadzenie badań i analiz przez OPGK Rzeszów S.A. między innymi pod kątem funkcjonalności stron internetowych będących własnością OPGK Rzeszów S.A, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 5. obsługa Twoich zgłoszeń, zapytań i wniosków przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy;
 6. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 7. prowadzenie analiz statystycznych;
 8. przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz w celu wykazania spełnienia zobowiązań przez OPGK Rzeszów S.A. 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu:  

 1. zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 2. wykorzystania danych w calach marketingowych. 

Czy jesteś zobowiązany podać swoje dane osobowe? 

OPGK Rzeszów S.A. wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, nazwy i adresu firmy, danych niezbędnych do wystawienia faktury bądź sporządzenia umowy takich jak: NIP, numer KRS, numer konta bankowego bądź innych danych płatniczych, aby zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdym zapytaniem o usługę bądź usługą zamówioną przez Ciebie. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, OPGK Rzeszów S.A. nie będzie mogła zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Add-ons for OTRS w sposób umożliwiający dokonanie zakupów. 

 

Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, OPGK Rzeszów S.A. może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.  

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych 

Masz prawo dostępu, zmiany oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.  

W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe?  

Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym OPGK Rzeszów S.A. w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. 

Administrator może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Administrator przechowuje dane osobowe użytkownika w związku ze skontaktowaniem się z Administratorem w celu świadczenia usług przez Administratora na czas niezbędny do przeprowadzenia transakcji oraz na czas, kiedy możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z umową, zawartych w wyniku zawarcie współpracy bądź złożenia zapytania ofertowego, maksymalnie 6 lat od dnia pierwszego kontaktu.

Ponadto dane mogą być przechowywane przez Administratora w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od daty rozwiązania umowy lub zdarzenia, które wymaga takiego przetwarzania.

Jednocześnie, dla celów związanych z rozliczeniami za uslugi, OPGK Rzeszów S.A. będzie przechowywać dane za okres, w którym OPGK Rzeszów S.A. jest zobowiązany do zapisywania danych lub dokumentów zawierających takie dane w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym możliwości kontrolowania ich wypełnienia przez władze publiczne

Informacja o przetwarzaniu danych w sposób wpływający na Twoje prawa 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez OPGK Rzeszów S.A. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Pełnoletność 

Korzystając z tej witrynyoświadczaszże w świetle prawa w kraju swojego zamieszkania jesteś osobą pełnoletnią.

Pliki cookie 

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera.

Podobnie jak wiele witryn, używamy “ciasteczek” do zbierania informacji. Możesz nakazać przeglądarce, aby odrzuciła wszystkie pliki cookie lub wskazała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Witryny.

Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętajmy, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian.

Skontaktuj się z nami 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami. 

OPGK Rzeszów S.A. 

Ul. Geodetów 1 

Rzeszów 

35-328 Polska 

  

Numer telefonu: 17 864 24 00, fax: 17 862 14 14 

Adres e-mail: opgk@opgk.rzeszow.pl informatyka@opgk.rzeszow.pl